1.0 AFTALEPARTER

Disse er gældende betingelser for aftaleforholdet mellem abonnementsholder og

CREDIQ
Vesterbygade 10
9520 Skørping

Disse gælder i sin helhed, hvor ikke andet specifikt er anført i aftalen mellem abonnementsholder og CREDIQ.

CREDIQs abonnementer, produkter og services udbydes kun til erhvervsdrivende med et aktivt CVR-nummer i Danmark.

De generelle betingelser accepteres af abonnenten ved indgåelsen af aftalen, dertil accepterer den enkelte bruger de generelle vilkår og betingelser ved oprettelse.

 

1.1 DEN LEVEREDE YDELSE

1.1.1 Kunden gives et antal brugeradgange til CREDIQs portal, og de services og produkter som aftalt ved indgåelse af abonnementsaftale.

1.1.2 De aktuelle priser for abonnement og ydelser fremgår til enhver tid af CREDIQs hjemmeside. Abonnementsprisen justeres årligt, og justeringen varsles således at abonnementsholder kan opsige rettidigt inden ny pris træder i kraft.

1.1.3 Retten til brug er eksklusivt abonnementsholder og dennes brugere og må på ingen måde anvendes af tredjepart, videregives eller videresælges. Abonnementsaftalen kan ikke hverken helt eller delvist overdrages til tredjepart, og er således tilhørende det CVR-nummer som abonnementsholder opgav ved indgåelse af aftale.

1.1.4 Det påhviler kunden at CREDIQs ydelser kun anvendes i overensstemmelse med gældende dansk og europæisk lov, og at kunden ikke på nogen anden vis anvender CREDIQs plat, services og ydelser, så de strider mod god forretningsskik eller til skade for CREDIQs navn og rygte.

 

1.2 BETALINGSBETINGELSER

1.2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling, og kan til enhver til opsiges med 30 dages varsel, plus løbende måned. Abonnementet betales forud, enten kvartals- eller årsvis.

1.2.2 Betalingsbetingelserne er betaling ved ordreafgivelsen.

1.2.3 Al kommunikation vedrørende betaling foregår via den af kunden

oplyste e-mailadresse. Det påhviler til enhver tid kunden at CREDIQ er oplyst den rette email-adresse.

 

1.3 OPSIGELSE

1.3.1 Kunderne kan opsige ved henvendelse via mail til info@crediq.dk

1.3.2 Abonnementet bringes efter modtagelse af opsigelse til ophør efter udløb af den betalte periode.

1.3.3 CREDIQ kan opsige abonnenten med 3 måneder varsel, eller uden varsel hvis kunden går konkurs, bliver insolvent eller tages under rekonstruktion.

1.3.4 CREDIQ kan bringe abonnementet til øjeblikkeligt ophør hvis en af følgende betingelser gør sig gældende:

Hvis abonnementsholder eller dennes brugere overtræder de generelle bestemmelser for brug.

Hvis abonnementsholder, eller dennes brugere overtræder gældende lovgivning for området.

 

1.4 FAIR USE KLAUSUL

CREDIQ forbeholder sig ret til at begrænse abonnenter eller enkeltbrugeres adgang til at foretage opslag og vurderinger i systemet, hvis disses brug af CREDIQs service, gentagende gange divergerer signifikant fra et aktivitetsniveau der brugsmæssigt er foreneligt med abonnementsholders antal slutkunder.

 

1.5 DATAPOLITIK OG FORTROLIGHED 

1.7.1 Data opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lov og de i CREDIQs privatslivspolitiks beskrevne principper.

 

1.6 DRIFT

1.6.1 CREDIQ er ikke ansvarlig for driftsafbrydelser eller sammenbrud, grundet omstændigheder udenfor CREDIQs kontrol. Dette indbefatter internetforbindelser, servernedbrud, nedbrud hos eksterne datakilder, udstyrsfejl, telefonbindelser eller tilsvarende.

CREDIQ frasiger sig ethvert ansvar desangående, og kan ikke drages direkte eller indirekte til ansvar eller økonomisk ansvar overfor CREDIQs abonnenter.

1.6.2 Uanset årsag til eventuelt nedbrud eller svigt i servicen, tilstræber CREDIQ at genetablere tjenesten hurtigst muligt.

1.6.3 Planlagte afbrydelser vil ske i perioder mellem 21.00 – 6.00 CET, og varsles så vidt det er muligt 7 dage forinden.

 

1.7 OPGRADERING OG JUSTERINGER AF SERVICE

1.7.1 CREDIQ forbeholder sig ret til løbende at udbygge og forbedre tjenesten, herunder tilpasse design, UX etc.

1.7.2 Væsentlige ændringer og justeringer meddeles forlods pr. mail til CREDIQs abonnenter.

 

1.8 IP-ANLIGGENDER

1.8.1 CREDIQ må anvender abonnenternes varemærke, herunder logo og navn som reference på CREDIQs hjemmesider og i trykt materiale, i overensstemmelse med god forretningsskik og markedsføringsloven.

1.8.2 Opsamlet, behandlet og vurderet indsamlet data er omfattet af ophavsretten, øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder er ligeledes CREDIQ tilhørende.

1.8.3 Uautoriseret brug, gengivelse eller forsøg på overførsel af rettigheder til abonnenten vil resultere i øjeblikkelig suspendering af servicen og efterfølgende retsforfølgelse.

1.8.4 Der overføres ikke intellektuelle ejendomsrettigheder til kunden.

 

1.9 LEVERANDØRANSVAR

1.9.1 CREDIQ frasiger sig ethvert ansvar i forhold til nærværende betingelser, eller service, uanset om det er indenfor eller udenfor kontrakt, herunder driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab, datatab, tab grundet produktansvar eller tab grundet uagtsomhed.

1.9.2 Enhver brug af servicen er kundens egen risiko og på eget ansvar. CREDIQ er ikke ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med besøg eller brug.

1.9.3 Indhold og materiale stilles til rådighed uden ansvar, og CREDIQ kan således ikke på nogen måde gøres ansvarlig for rating og vurdering af kreditværdighed, økonomisk soliditet eller tilsvarende.

1.9.4 CREDIQ bestræber sig på at sikre at oplysninger, data og vurderinger er så nøjagtige som muligt. Videre forpligter CREDIQ sig til med øjeblikkelig virkning at rette og forbedre fejl i data når disse kommer til CREDIQs kendskab.

1.9.5 CREDIQ frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for skader som følge af brug af servicen. Dette omfatter også kompensation for tab forårsaget af virusinficering, malware, spyware eller tilsvarende.

1.9.6 CREDIQ kan uanset aldrig tillægges ansvar der overstiger refundering af betalt abonnement.

1.9.7 Kunden samtykker til at kompensere CREDIQ mod ethvert krav eller tab der opstår fra produktansvar, tredjepartstab eller tredjepartsansvar i det omfang at det skyldes Kundens brug af Produktet.

 

1.10 ÆNDRINGER

CREDIQ forbeholder sig ret til at ændre betingelser og vilkår, i alle henseender. De til enhver tid gældende samt tidligere version vil altid være tilgængelige på CREDIQs hjemmeside. Det påhviler kunden at holde sig orienteret om eventuelle ændringer.

 

1.11 TVIST

1.11.1 Uoverensstemmelser skal løses gennem mægling. Mægler skal være fra godkendt institution og valget skal godkendes af begge parter.

1.11.2 Disse Generelle Betingelser er underlagt Dansk lovgivning, og enhver uoverensstemmelse der kan opstå fra tilmeldelsen, skal indgives til Den Danske Domstol.