1.0 ANSVARLIG

CREDIQ er godkendt kreditoplysningsbureau, og reguleret af Datatilsynet. Vi er herunder, og i henhold til generel lovgivning for området, forpligtet til at informere dig om hvilken information vi anvender og indsamler, hvorledes denne foregår og til hvilket formål, samt hvorledes man som virksomhed eller privatperson kan forholde sig hertil, gøre indsigelse eller klage over håndtering og behandling, og hvilke rettigheder man har.

Nærværende beskriver hvorledes følgende dataansvarlige:

CREDIQ
Vesterbygade 10
9520 Skørping

TLF: 53686850

Email: info@crediq.dk

Behandler dine personlige data ved besøg på en af CREDIQs tjenester, som registrant, bruger eller abonnent.

 

2.0 PERSONDATAREGISTRERING OG INDSAMLING

CREDIQ registrerer og samler data om personer på følgende måde:

 • Oprettelse af kontaktforespørgsel
 • Generel brug af platform og system
 • Tilmelding til nyhedsbrev eller tilsvarende.
 • Oprettelse af kundeforhold online.
 • Oprettelse af brugerprofiler for abonnenter.
 • Brug af systemer af registrerede og aktive abonnentsholdere og dennes brugere.
 • Telefonisk kontakt efter forudgående udtrykt ønske herom.

Følgende kan i den forbindelse blive registreret, i fald

 • du søger arbejde
 • du bruger vores platform
 • du kontakter CREDIQ for at indlede et forretningssamarbejde
 • du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Følgende information kan blive indsamlet, i forhold til den førnævnte dataindsamling:

 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • email
 • fødselsdag
 • CPR
 • CVR
 • IP-adresse
 • Søgehistorik
 • Profilaktiviteter
 • Brugeradfærd
 • øvrige data du vælger at indgive

 

3.0 FORMÅL MED DATAINDSAMLINGEN

Vi begrænser dataindsamlingen til data der har relevans for overholdelse af den lovgivning vi er underlagt, og den lovgivning der i øvrigt er gældende, samt den information og data der er nødvendig for at kunne servicere dig som kunde, bruger, gæst, jobansøger, pressekontakt, samarbejdspartner, myndighed og abonnentsholder.

 

4.0 HJEMMEL FOR DATABEHANDLING

CREDIQ er godkendt som Kreditoplysningsbureau, og behandler data og information i henhold til den lovgivning der danner grundlag for samme godkendelse.

CREDIQ, har under hensyntagen til Artikel 6 af Persondataforordningen, ikke mulighed for at forfølge, behandle og forholde sig til data og information om person eller virksomhed, med mindre der er en legitim interesse i forhold til CREDIQs formål og ydelser der gælder vurdering af økonomisk soliditet, KYC og kreditvurdering. Ligeledes skal der foreligge dit frit afgivne, specifikke, bekendtgjorte samtykke til behandling af dine personlige data.

CREDIQ indsamler og registrerer ingen data eller informationer der er klassificeret som personfølsomme.

 

5.0 MODTAGER AF PERSONDATA

CREDIQ må videreformidle data til:

 • Virksomheder i samarbejde med eller associeret med CREDIQ.
 • Offentlige instanser og myndigheder med lovhjemmel dertil.
 • Særlige modtagere af persondata, der har lovhjemmel hertil, og som overfor CREDIQ kan godtgøre at data og informationer håndteres i henhold til gældende dansk og europæisk lovgivning.
 • Ingen af disse kan eller må behandle data yderligere til andet formål end det formål hvortil CREDIQ har indsamlet og videregivet dem.
 • CREDIQ overfører ikke data eller informationer til instanser udenfor EU.

 

6.0 OPBEVARING AF PERSONDATA

Dine persondata opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med at behandle din data, med mindre særlige reguleringer fra lovgiver og myndigheders side gør sig gældende.

En del af dine data skal opbevares til regnskabsmæssige formål, eller forsvar af mulige efterfølgende juridiske krav. Disse persondata bliver opbevaret indtil udløbet af den lovbestemte forældelsesfrist.

 

7.0 DINE RETTIGHEDER SOM DATAEMNE

Det påhviler CREDIQ at sikrer dine rettigheder som dataemne, og sikrer tilstrækkelig beskyttelse i henhold til gældende dansk og europæisk lovgivning omkring persondata.

Dine generelle rettigheder er i det efterfølgende beskrevet, og kan kun fraviges i fald en lovbestemt forpligtigelse gør sig gældende, eller til udøvelse eller forsvar af juridisk krav.

 

8.0 ADGANGSRETTIGHEDER

Du har ret til at anmode om adgang til den persondata som er opbevaret i CREDIQs systemer omhandlende dig.

Disse er:

 • formålet med opbevaring og behandling.
 • opbevaringsperiode
 • kategorier af registrerede data.
 • modtagere eller kategorier af modtagere af dine data.
 • rettigheder vedrørende rettelse, sletning eller begrænsning af persondata såvel som retten til at gøre indsigelse mod sådanne behandlinger.
 • retten til at klage til Datatilsynet

Hvis anmodning om indsigt i opbevaret data er indgivet elektronisk skal CREDIQ tilvejebringe disse uden omkostning for vedkommende. Ved anmodning om besvarelse fremsendt postalt, har CREDIQ hjemmel til at opkræve et gebyr for håndteringen.

Du kan få fejlbehæftede persondata omhandlende dig rettet, herunder udfyldningen af ufuldstændige og ikke komplette data.

 

9.0 RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT

Under særlige omstændigheder har du retten til at få slettet de oplysninger CREDIQ har registreret angående din person eller virksomhed. På anmodning sletter CREDIQ alle registrerede oplysninger, såfremt en eller flere af følgende betingelser er gældende:

 • persondata falder ikke længere ind under den oprindelige hjemmel under hvilken de blev indsamlet.
 • eventuelt afgivet samtykke trækkes tilbage.
 • der er indgivet protest mod databehandlingen, og der foreligger ikke tiltrækkeligt entydig hjemmel til opretholdelse.
 • persondata er behandlet ukorrekt eller ulovligt.
 • persondata skal slettes af hensyn til ny gældende lovgivning.

 

10.0 RET TIL BEGRÆNSNING

Hvis en af de følgende omstændigheder er gældende, har person eller virksomhed retten til at begrænse behandlingen af data:

 • der gøres indsigelse mod registrerede datas nøjagtighed. I perioden hvor data enten verificeres eller justeres, er data ikke tilgængelig for CREDIQs abonnenter.
 • databehandlingens lovlighed anfægtes. I perioden hvor CREDIQ undersøger lovligheden er data ikke tilgængelig for CREDIQs abonnenter.
 • CREDIQ anvender ikke længere data til det oprindelige formål, men opbevarer dem alene af hensyn til lovmæssige forpligtigelser regnskabsmæssigt og juridisk.

 

11.0 RETTEN TIL AT GØRE INDSIGELSE

Personer eller virksomheder har, til enhver tid, ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres data, og CREDIQ er forpligtet til at behandle denne indsigelse efter gældende lov.

 

12.0 TILBAGETRÆKKELSE AF SAMTYKKE

Der hvor behandling af data er baseret på samtykke, kan samtykket tilbagetrækkes når som helst. CREDIQs efterfølgende sagsbehandling har ikke opsættende virkning på datas tilgængelighed.

 

2.13 KLAGEMULIGHED

Hvis du ønsker at klage over behandling af data, kan du kontakte CREDIQ. Du kan ligeledes klage direkte til Datatilsynet, eller efterfølgende til Datatilsynet såfremt CREDIQs behandling ikke er tilfredsstillende.

CREDIQ
Vesterbygade 10
9520 Skørping

 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 Købehavn K
TLF: +45 33 19 32 00
E-mail: dr@datatilsynet.dk
Hjemmeside: datatilsynet.dk

 

2.14 ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKERNE

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt. Tidligere versioner og deres gyldighedsperiode er tilgængelig nedenfor.